Tel.: +420 774 305 065; +420 723 316 104

Email: moniva@post.cz

Warenkorb anzeigen
Bilderanzahl: 0 stück
Gesamtpreis: 0,-
Warenkorb anzeigen
12

Geschäftsbedingungen

1. Úvodní ustanovení

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (VOP) se vztahují na všechny kupní smlouvy mezi monivou (Monika Jonášová a Ivana Hlavicová), zastoupenou paní Ivanou Hlavicovou, sídlem J. Glazarové 23, Olomouc, ČR, IČO:05149801 (prodávající) a právnickou nebo fyzickou osobou (kupující), jejichž předmětem plnění jsou tištěné předměty (foto-obrazy a jiné tištěné předměty) děl moniva pictures (dále zboží).

Objednáním předmětu plnění kupující potvrzuje své obeznámení s VOP prodávajícího a zároveň s nimi souhlasí.

Všechna zakoupená díla (moniva pictures) jsou chráněna autorským zákonem (zákon č. 121/2000 Sb. ve znění pozdějších novelizací). Bez písemného souhlasu obou autorů, tj. Moniky Jonášové a Ivany Hlavicové (=moniva) není možné jejich šíření, kopírování, ani např. skenování, fotografování nebo jiné pořizování do digitální formy, zasílání třetím osobám, prezentování na veřejných místech a internetových stránkách.

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby.

Uvedené rozměry kratších stran obrazů mohou mít ve skutečnosti odchylku  +/- 5cm.

Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, která vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.

Fotografie uvedené na stránkách obchodu odpovídají dílům moniva pictures.

 

2. Způsob platby a nabytí účinku

 

Platba je možna pouze převodem na bankovní účet č. 1031594598 / 6100 - Equa bank

Nejsme plátci DPH.

Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby.

Objednávka zboží kupujícím nabývá účinku po obdržení kupní částky a dopravného (dopravné se neplatí u zásilek po ČR) na bankovní účet prodávajícího, uvedený výše.

 

3. Doručení zboží

 

Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 30 dnů od potvrzení a zaplacení objednávky, včetně dopravného (pouze u doručení mimo ČR), pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání nebo kupujícího individuálně informuje.

Kupující je povinen zboží převzít. Kupujícímu se doporučuje, aby si zásilku při převzetí co nejdříve překontroloval. Pokud kupující zjistí poškození, je třeba tuto skutečnost nahlásit přepravci. O případu doručení poškozené zásilky nás také neprodleně informujte.

Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, případně potvrzení a certifikáty, odešle prodávající kupujícímu ihned po zaplacení, nejpozději do dvou dnů od převzetí předmětu plnění kupujícím.

Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.

Uvedené ceny obrazů platí pro druh plátna Premium Canvas, jsou uvedeny v několika rozměrech a platí v plné míře. Ceny za jiné rozměry a/nebo materiál budou písemně oznámeny na poptání. Tyto poptávky jsou zcela nezávazné.

Způsob doručení - smluvním dopravcem.

Poštovné v rámci ČR je zdarma.

Náklady na dopravu v rámci EU hradí kupující. Aktuální cenu naleznete v ¨nákupním košíku¨

Náklady na dopravu mimo EU hradí kupující. Tyto budou kupujícímu na poptání sděleny. 

Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době porušením své povinnosti, je povinen prodávajícímu zaplatit poplatek za uskladnění za každý den prodlení ve výši 10,- Kč, maximálně však 300,- Kč. Prodávající je oprávněn 7 dní poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.

 

4. Ochrana osobních údajů GDPR


Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Poskytnuté osobní údaje kupujícím jsou zpracovány prodávajícím za účelem plnění předmětu smlouvy a uchovány po dobu 10 let.

Bez písemného souhlasu kupujícího se prodávající zavazuje neposkytovat osobní údaje kupujícího třetí osobě s vyjímkou institucím k tomu zákonem zmocněným a dopravci k uskutečnění doručení zásilky kupujícímu.

Kupujícímu je kdykoliv oprávněn přístup ke svým osobním údajům, má právo na jejich změnu, omezení zpracování, vymazání.

Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.

Prodávající je oprávněn zasílat kupujícímu vlastní obchodní sdělení, jen pokud si je kupující aktivně vyžádá, a to jen do doby, než kupující prodávajícímu sdělí, že zasílání chce ukončit. Toto sdělení kupující může učinit na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

Ochrana osobních údajů se řídí dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR).

 

5. Stornování – odstoupení od kupní smlouvy

 

Před odeslání předmětu plnění je kupující oprávněn odstoupit i bez zavinění prodávajícího zcela či zčásti od smlouvy.

Po odeslání předmětu plnění je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu do 14 dnů od doručení zboží dopravcem. V takovém případě je kupující povinnen zaslat zboží řádně zabalené na vlastní náklady prodávajícímu ve stavu bez zjevných závad a poškození.

Kupující je v obou případech povinen uhradit prodávajícímu smluvní cenu v adekvátní výši v souladu s již předanými dodávkami a plněními, a to neprodleně, nejpozději však do 5 dnů od oznámení o odstoupení. Kromě toho je kupující povinen neprodleně nahradit dodavateli prokázané přímé náklady rozpracovaných dodávek a plnění, resp. nahradit stornování subdodávek. Prodávající je povinen vyvinout po oznámení odstoupení všechno úsilí, aby výše nákladů, jež je kupující v této souvislosti povinen nahradit, byla co nejnižší.

Prodávající je kdykoliv oprávněn odstoupit od smlouvy zcela či zčásti. Prodávající je v takovém případě povinnen vrátit kupujícímu zaplacenou částku v adekvátní výši v souladu s již zaplacenými dodávkami a plněními a to neprodleně, nejpozději však do 5 dnů od oznámení o odstoupení.

 

6. Reklamace


Tištěné předměty (foto-obrazy a jiné) jsou dodávány v kvalitě uvedéné v popisu materiálu, popř. dle dohody s kupujícím.

Každý předmět dodání je před odesláním důkladně zkontrolován na nezávadnost a zpracování. Odesláno je pouze to zboží, které odpovídá prodávajícím pečlivě kontrolované kvalitě.

Kvalita a nezávadnost foto-obrazu je z pravidla ztvrzena prodávajícím vlastní značkou a označením názvu obrazu.

Pokud kupující zjistí poškození, je třeba tuto skutečnost nahlásit přepravci. O případu doručení poškozené zásilky by měl kupující také neprodleně informovat prodávajícího.

 

Pro zachování barev a stabilního tvaru rámu doporučujeme Foto-obrazy moniva Pictures uchovávat v suchém prostředí bez vystavení přímého slunečního svitu. Za vyblednutí barev, pokroucení rámu nebo jiné deformace foto-obrazů nenese prodávající žádnou odpovědnost. Reklamace se nevztahuje na vady způsobené špatnou manipulací, uskladněním nebo špatným zacházením se zbožím.

 

7. Řešení sporů


Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Prodávající si vyhrazuje právo domáhat se svých nároků, přičemž výhradně příslušným soudem se sjednává soud v Olomouci, České republika.

 

8. Ostatní


Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel, jímž je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel, který na rozdíl od kupujícího při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 5. března 2020.

 

FORMULÁŘE:


a) Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy:


Moje jméno a příjmení:

Moje adresa:

Můj telefon a e-mail:

 

Jméno a příjmení společnosti: moniva - Monika Jonášová a Ivana Hlavicová

IČ podnikatele:

Adresa podnikatele: Jarmily Glazarové 23A, 779 00 Olomouc

Olomouc 1.6.2016

 

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

 

Vážení,

dne ……… jsem prostřednictvím vašeho e-shopu ………(uvést webovou adresu)s vámi uzavřel/a

kupní smlouvu, jejímž předmětem byl ……… (identifikace zboží). Toto zboží jsem

převzal/a dne ………

Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena pomocí internetu, tj. typického prostředku

komunikace na dálku, rozhodla jsem se využít svého práva podle ustanovení § 1829 odst. 1 ve

spojení s § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a tímto oznamuji, že od výše uvedené kupní smlouvy odstupuji.

Zboží vám zasílám zpět v samostatné zásilce, zároveň vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši

……… korun ve prospěch mého bankovního účtu č. ………, nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

 

S pozdravem

 

 

..............................................

(vlastnoruční podpis)

 

 

 

Přílohy:

Kopie kupního dokladu

 

 

 

b) Uplatnění reklamace (reklamační list):

 

Kupující:

Jméno a příjmení:

Adresa:

Telefon:

E-mail:

 

Prodávající: moniva - Monika Jonášová a Ivana Hlavicová

Sídlo: Jarmily Glazarové 23a, 779 00 Olomouc, CZ

Email: moniva@post.cz

Telefon: +420 774 305 065 / +420 723 316 104

IČ:

Zapsán v živnostenském rejstříku – Olomouc

 

Reklamované zboží:

Označení zboží:

Datum prodeje:

Číslo kupního dokladu:

Popis závady:

Obsah balení při předání:

 

Preferovaný způsob vyřízení reklamace (Před volbou způsobu vyřízení reklamace se seznamte s bodem „Práva a povinnosti z vadného plnění“ obchodních podmínek):

a) oprava

b) výměna

c) sleva

 

 

Vyřízení reklamace očekávám nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů.

Zároveň vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu se zvoleným nárokem, a následně o vystavení potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně uvedení doby jejího trvání.

 

Datum uplatnění reklamace:

 

Podpis kupujícího:

 

 


 


 

 

close.png, 6,9kB

Geschäftsbedingungen

Anderen Format anfragen:

*Sie müssen einen Text eingeben.

*Sie müssen das Material wählen.

Anfrage

*Sie müssen Ihre Email eintragen

Unterstützen Sie uns

Copyright © Resi-Design 2015 www.resi-design.cz.
roh.png, 3,1kB

Es befinden sich derzeit keine Artikel im Warenkorb.

Derzeit wurde kein Artikel beigefügt.